Lubin24.pl - DARMOWY katalog firm z Lubina i okolic. Informacje dla przedsiębiorców i nie tylko.

 
 
 
 

Regulamin

Katalogu firm Lubin24.pl
 

Właścicielem Katalogu firm www.lubin24.pl jest:
HEXO, ul. M.Skłodowskiej-Curie 82, 59-300 Lubin, NIP 692-230-60-87, tel. 76 847 68 97, e-mail: kontakt@lubin24.pl
 

§ 1. Definicje.

ADMINISTRATOR - HEXO, ul. M.Skłodowskiej-Curie 82, 59-300 Lubin, NIP 692-230-60-87.
Nabywca
– przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.7.2004 r. (Dz. U.2004.173.1807).
Wpis – wpis do Katalogu firm Lubin24.pl obejmujący informacje o firmie (tj. dane, opisy, grafiki) Nabywcy o treści wpisanej przez Nabywcę do formularza zgłoszeniowego na stronie www.lubin24.pl w zakresie umożliwionym przez ADMINISTRATORA.
Baza Firm - baza danych firm pod nazwą Lubin24.pl pod adresem www.lubin24.pl
OWU – ogólne warunki umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm.
Usługi i Dodatki do Wpisu – pozycjonowanie Wpisu w Bazie Firm, tło Wpisu, kolor Wpisu i inne.
Wpis bezpłatny – wpis do Katalogu firm Lubin24.pl obejmujący podstawowe dane o firmie Nabywcy w zakresie uznanym przez ADMINISTRATORA, bez Usług i Dodatków do Wpisu.
Wpis płatny – wpis do Katalogu firm Lubin24.pl obejmujący podstawowe dane o firmie Nabywcy w zakresie uznanym przez ADMINISTRATORA z dodatkowymi usługami.
 

§ 2. Przepisy ogólne - zakres obowiązywania.

 1. Zawarte w Zbiorze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej OWU) o Wpis firmy Nabywcy do bazy danych bazy firm pod nazwą Katalog firm Lubin24.pl, (zwanej dalej Bazą Firm) pod adresem www.lubin24.pl., obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych umów o Wpis firmy Nabywcy, których stroną jest ADMINISTRATOR.
 2. Zbiór OWU nie ma zastosowania do umów zawartych przez ADMINISTRATORA z konsumentami w rozumieniu art. 221. k.c.
 3. Zbiór OWU ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych przez ADMINISTRATORA z przedsiębiorcami. Postanowienia umowne niezgodne z OWU zawartymi w Zbiorze, nie obowiązują pomiędzy stronami nawet w przypadku podania ich do wiadomości ADMINISTRATORA; chyba że ich obowiązywanie pomiędzy stronami zostanie pisemnie potwierdzone przez ADMINISTRATORA.

§ 3. Zawarcie umowy.

 1. Wpisu do Bazy Firm Nabywca dokonuje albo poprzez wpisanie swoich danych firmy Nabywcy do formularza zgłoszeniowego na stronie www.lubin24.pl w zakresie umożliwionym przez ADMINISTRATORA.
 2. Wszystkim Nabywcom nowo zarejestrowanym w Bazie Firm, ADMINISTRATOR umożliwia bezpłatną prezentację swoich danych umieszczonych we Wpisie w formularzu zgłoszeniowym, bez Usług i Dodatków do Wpisu bezterminowo.
 3. W przypadku wpisu płatnego lub wykupienia przez NABYWCĘ innych form reklamy dostępnych na stronie www.lubin24.pl, ADMINISTRATOR doręcza Nabywcy fakturę VAT 23%.

§ 4. Przedmiot umowy.

W ramach umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm lub inną formę reklamy, ADMINISTRATOR jako właściciel serwisu www.lubin24.pl, zobowiązuje się udostępniać w serwisie w okresie obowiązywania umowy: przeznaczone do rozpowszechniania dane firmy Nabywcy podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym w zakresie umożliwionym przez ADMINISTRATORA lub wprowadzone w trybie edycji danych z użyciem hasła
i loginu oraz zamówione przez Nabywcę elementy Usług i Dodatków do Wpisu.

§ 5. Wykonanie umowy.

 1. W okresie bezpłatnego Wpisu do Bazy Firm, o którym mowa w § 3 ust. 2 OWU, Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Firm danych firmy Nabywcy podanych
  w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje poprzez zalogowanie się do serwisu www.lubin24.pl i poprawienie danych.
 2. Nabywca dokonuje wprowadzenia Wpisu, jego korekt i uzupełnień we własnym zakresie. ADMINISTRATOR nie jest odpowiedzialny za treść Wpisów Nabywcy.
 3. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych (każdego rodzaju przeszkody techniczne uniemożliwiające Nabywcy albo osobom trzecim korzystanie z sieci internetowej, w tym z serwisu na stronie www.lubin24.pl., każdego rodzaju przeszkody techniczne związane z funkcjonowaniem serwisu www.lubin24.pl i z internetową emisją Wpisu.) w korzystaniu z Bazy Firm przez Nabywcę jak też przez osoby trzecie.
 4. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za wady we Wpisie wynikłe z winy Nabywcy, osób trzecich albo ADMINISTRATORA.
 5. W przypadku wadliwości Wpisu Nabywcy, Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody, w tym związane z przeszkodami technicznymi
  w korzystaniu opisanymi w § 5 ust. 3.
 6. Z przyczyn technicznych ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do przerwania działania strony www.lubin24.pl na okres do 24 godzin, do 3 razy w ciągu roku z przyczyn technicznych (modernizacja strony).
 7. ADMINISTRATOR jest upoważniony do usunięcia z Bazy Firm pod adresem www.lubin24.pl Wpisu zawierającego linki albo treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.
  W przypadku usunięcia Wpisu przez ADMINISTRATORA na podstawie uprawnienia zawartego w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie zapłacone tytułem wykonania umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
 8. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu Baza Firm pod adresem www.lubin24.pl. bez uprzedniego poinformowania bądź konieczności uzyskania zgody Nabywcy. Zmiany takie nie stanowią zmiany treści umowy pomiędzy ADMINISTRATOREM a Nabywcą.
 9. Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie maili z serwisu www.lubin24.pl w formie reklamowej (z komercyjnymi propozycjami od firm z Lubina i okolic) nie częściej jednak niż 2 razy na tydzień.
 10. Serwis Baza Firm pod adresem www.lubin24.pl, w tym wszystkie Wpisy w serwisie od daty umieszczenia i zarejestrowania ich w serwisie, jest własnością ADMINISTRATORA.

§ 6. Rozwiązanie umowy.

 1. W każdym czasie obowiązywania umowy o Wpis, ADMINISTRATOROWI przysługuje prawo do rozwiązania umowy o Wpis zawartej z Nabywcą. Rozwiązanie umowy o Wpis następuje z dniem złożenia przez Spółkę pisemnego lub mailowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez ADMINISTRATORA przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu, Nabywcy przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym umowa obowiązywała pomiędzy stronami.
 3. W przypadku rozwiązania umowy przez ADMINISTRATORA przed końcem jej obowiązywania, Nabywcy nie przysługuje żadne prawo ponad uprawnienie określone w ustępie poprzednim. W tym w szczególności Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody związane z: obowiązywaniem Umowy o Wpis pomiędzy stronami, rozwiązaniem umowy przez ADMINISTRATORA i z usunięciem Wpisu albo z nakładami związanymi z zarejestrowaniem Wpisu w Bazie Firm.
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Nabywcę przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu bądź samodzielnego usunięcia Wpisu przez Nabywcę z Bazy Firm, kwota wynagrodzenia dla ADMINISTRATORA nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
 5. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis płatny lub inną reklamę pomiędzy ADMINISTRATOREM a Nabywcą, Nabywca traci prawo do nieograniczonej edycji Wpisu. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Firm, przechodzi na ADMINISTRATORA. W tym przypadku ADMINISTRATOR ogranicza Wpis firmy Nabywcy wraz danymi o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do Wpisu Bezpłatnego.
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy ADMINISTRATOREM a Nabywcą, Nabywca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec ADMINISTRATOREM roszczeń w zakresie sposobu edycji
  i emisji Wpisu w Bazie Firm, w tym do żądania usunięcia Wpisu z serwisu Baza Firm pod adresem www.lubin24.pl., chyba że treść Wpisu rażąco narusza interesy Nabywcy bądź zawiera treści nieaktualne.

§ 7. Ochrona praw autorskich / ochrona baz danych.

 1. Zabrania się kopiowania danych z serwisu www.lubin24.pl poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne (crawlery) za wyjątkiem robotów wyszukiwarek dopuszczonych przez właściciela serwisu.
 2. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na obciążenie serwisu www.lubin24.pl.
 3. Jeżeli w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn.zm. – dalej: „Ustawa”) Nabywca gwarantuje, że będą przysługiwały mu do niego prawa przysługujące twórcy w rozumieniu Ustawy, tj. wyłączne autorskie prawa majątkowe.
 4. Z chwilą powstania utworu w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy ADMINISTRATOR nabywa na podstawie niniejszej Umowy odnoszące się do niego autorskie niewyłączne prawa majątkowe (Iicencja niewyłączna) na poniższych polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
   w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Nabywca oświadcza ponadto i gwarantuje, że żaden z utworów wytworzonych w ramach wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie obciążony prawami osób trzecich oraz, że praw takich nie będzie naruszał (Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich i odpowiada bezpośrednio względem tych osób za wyrządzone im szkody).
 6. Nabywca oświadcza, że utwory, których twórcą nie jest Nabywca, wykorzystywane przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, używane są zgodnie z ich licencją, a Nabywca ma prawo do ich używania. W przeciwnym razie Nabywca zobowiązuje się do uzyskania od właścicieli praw autorskich tych utworów, pisemnej zgody na ich wykorzystanie przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

§ 8. Pozostałe postanowienia.

 1. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych przez ADMINISTRATORA jako administratora danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych i dyrektywie UE RODO. Nabywca w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia, o których mowa w § 9.
 2. W przypadku nieważności jednego z postanowień OWU, OWU obowiązują strony w pozostałej części nie dotkniętej nieważnością.
 3. Strony winny dążyć zgodnie do zastąpienia nieważnych postanowień OWU, zmieniając treść postanowień w odpowiednim zakresie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. ADMINISTRATOR przetwarza informacje pozyskane:
  • w drodze indywidualnych kontaktów z klientami
  • z formularza dostępnego na stronie www.lubin24.pl wypełnianego, korygowanego i wysłanego dobrowolnie przez naszych Klientów
  • z emaili od naszych Klientów, z prośbą o dopisanie lub korektę swoich danych, nadsyłanych na adres mailowy firmy kontakt@lubin24.pl lub na inne adresy mailowe naszych pracowników
  • ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

  Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: ADMINISTRATOR) jest:
  HEXO, ul. M.Skłodowskiej-Curie 82, 59-300 Lubin, NIP 692-230-60-87, tel. 76 847 68 97, e-mail: kontakt@lubin24.pl
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres j.w. lub emailem j.w..
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie m.in.:
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, w przypadku gdy przetwarzanie oparte będzie na wyrażonej zgodzie;
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - na potrzeby realizacji umowy;
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Administrator wykorzystuje Państwa dane, wyłącznie udostępnione za Państwa zgodą, w celu budowania bazy danych podmiotów gospodarczych, kontaktów drogą telefoniczną z naszymi pracownikami i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 5. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej, jednak nie dłużej niż:
  W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie – do czasu wycofania zgody;
  W przypadku przetwarzania w związku z realizacją umowy – przez czas jej trwania i nie więcej niż 5 lat po jej rozwiązaniu;
  W przypadku przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – nie dłużej niż 5 lat.
  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.
 6. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt mailowy (kontakt@lubin24.pl lub wysyłając listownie na adres ADMINISTRATORA)
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.